A vásárolt bútorokra vonatkozó összeszerelési, valamint gyártott bútorokra vonatkozó megrendelési és beszerelési szolgáltatás általános szerződési feltételei

Vásárolt, lapra szerelt bútorokra vonatkozó összeszerelési szolgáltatás megrendelése

A bútorforgalmazók által gyártott bútorok összeszerelésére vonatkozó Megrendelés alapján a szerződés tárgya a Megrendelő által megvásárolt áruk összeszerelése a Megrendelő által megadott helyen. A Megrendelés alapján a Vállalkozó a bútor összeszerelésére, falra rögzítésére ill. függesztésére vállalkozik.

Vállalkozó egyéb munkákat, szakipari tevékenységeket csak külön megegyezés alapján végez (víz, szellőző bekötések stb). A Vállalkozó gázvezetékszerelést és villanyszerelést nem végez saját tevékenységi körében, igény esetén alvállalkozó bevonása lehetséges ilyen munkálatokra.

Megrendelő biztosítja az összeszereléshez szükséges árukat, szerelés segédanyagokat, beépítendő berendezéseket, beleértve az összeszereléshez szükséges összes alkatrész és kötőelem megvételét is. Minden alkatrésznek gyári minőségben és hiánytalan állapotban kell lennie, és megegyezéses időpontban a beépítés helyén rendelkezésre kell állnia.

Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Megrendelő által megvásárolt árukat a Megrendelő által megjelölt helyre nem lehetséges felszerelni, rögzíteni, illetve felfüggeszteni (például a falak egyenetlensége nem megfelelő anyaga, minősége, a vásárolt berendezések alkalmatlansága, …). Ezen körülmények a Megrendelő felelősségét képezik. Megrendelő külön megrendelés keretében kérheti a helyszín ilyen jellegű felmérését is, amellyel ezek a kockázatok jelentősen csökkenthetők.

Falra, mennyezetre, padlóra fúrással történő szerelés esetén a Megrendelő tájékoztatást ad a fogadó szerkezetekben lévő elemek elhelyezkedéséről. Ezek lehetnek villamos vezetékek, gázvezeték, vízvezetékek, kommunikációs kábelek, statikai szempontból lényeges teherviselő elemek, villámvédelmi elemek stb. Amennyiben a Megrendelő információ hiánya vagy ismert információ át nem adása miatt a Vállalkozót ilyen akadályokról nem tájékoztatja, akkor az ezen elemek károsodásáért és ezek sérülése okán fellépő következmény károkért a Vállalkozó nem felel.

A fogadó szerkezetek terhelhetőségéről a Megrendelő ad tájékoztatást a Vállalkozónak a munkálatok megkezdése, de leginkább az ajánlatadási folyamat megkezdése előtt. Ilyen adatszolgáltatás hiányában vagy hibásan szolgáltatott adat miatt fellépő károkért a Vállalkozó nem vonható felelősségre és a keletkező károk javítása és azok költségeinek fedezése a Vállalkozónak nem feladata.

A helyszíni szerelési munkálatok végzéséhez szükséges munkaterületet a Megrendelő díj felszámítása nélkül biztosítja a Vállalkozó számára, továbbá munka során biztosítja a szociális helyiségek használatának lehetőségét.

Az elkészült, beszerelt bútorokat a Vállalkozó esztétikusan takarított, de nem fertőtlenített állapotban adja át, a munkaterületet porszívóval takarítottan adja vissza.

Egyedi gyártott bútorok esetén a munka során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó feladata. Minden más esetben a Megrendelő gondoskodik a hulladékkezelésről. Ha munka elvégzéséhez a Megrendelő biztosít bizonyos részegységeket, akkor az azokhoz tartozó hulladékok kezeléséről is gondoskodik. Példa: ha egyedi konyhabútor készítése esetén a beépített hűtőszekrényt a Megrendelő vásárolja meg és adja át beépítésre, akkor a gép csomagolóanyagainak megsemmisítéséről is a Megrendelő gondoskodik, míg a fogadó bútor hulladékainak kezelése a Vállalkozó feladata.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő vásárolt termékekre, azok teljességére, megfelelőségére. Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt munkálatok elvégzéséhez a Megrendelő által biztosított anyagok pótlására, utánrendelésére van szükség, ezek beszerzése Megrendelő feladata. Megrendelő külön kérésére Vállalkozó véleményezi a beépítési terveket és a vonatkozó anyaglistákat.
Az összeszerelési szolgáltatás megrendelhető a Megrendelő saját felmérése alapján, alaprajz és a méretek megadásával.
A felmérési szolgáltatás a Vállalkozótól is megrendelhető. Vállalkozó csak ebben az esetben vállal felelősséget a felmérés pontosságáért.

Vásárolt, lapra szerelt teljes konyhabútor szerelési szolgáltatás megrendelése


A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetést végez a konfigurált, méretezett konyhabútorról a beszerelés helyszínén. Ellenőrzik a Megrendelő terveinek a megvalósíthatóságát a helyszíni méretek egyeztetésével és a szerelés helyszínének a szerelésre való alkalmasságát, valamint a közműcsatlakozások helyét és szakszerű kiépítését. Az előzetes tervellenőrzés feltétele a megrendelés végleges elvállalásának.
A Megrendelő feladata a kész tervek alapján az anyaglista egyeztetése a bútor szállítójával és az elemek, szerelési anyagok beszerzése, helyszínre szállíttatása.
Külön megrendelés alapján Vállalkozó tanácsadást és tervezési munkákat is vállal. Igény esetén lakberendező bevonását is vállalja.


Egyedi bútorok gyártása

Beépített bútorok gyártása esetén minden esetben helyszíni felmérés és egyeztetés szükséges.
Az egyedi tervezési, gyártási és helyszíni munkálatokat is tartalmazó ajánlat elfogadása után, írásos megrendelés szükséges.
A gyártási munka az írásos megrendelés és minimum a bruttó anyagárat fedező előleg fizetése után kezdhető meg.

 

Általános feltételek

A munka megkezdése előtt Megrendelő köteles tájékoztatni Vállalkozót a helyszíni munkavégzés körülményeiről, a lehetséges munkavégzési időkről és az esetleges akadályozó tényezőkről. Akadályoztatás esetén Vállalkozó jogosult a munkavégzés felfüggesztésére és állásidő felszámolására.
Elektromos, vizes - és gázkészülékek beépítése esetén Megrendelőnek biztosítani kell az érvényben lévő valamennyi előírásnak és szabványoknak való megfelelést. A készülékeknek a bútorba beépítésén túl a berendezések hálózatba kötése és üzembe helyezés előtti felülvizsgálata mindenkor Megrendelő feladata. Igény esetén a Vállakozó külön ajánlatban vállalhatja a vizes berendezések bekötését is. Amennyiben Vállalkozó nem tartja megfelelőnek a berendezések bekötésének szakszerű előkészítését vagy a berendezések műszaki állapotát, akkor megtagadhatja azok bekötését.
Az összeszerelés során Megrendelő köteles elektromos (230 V-os) csatlakozó aljzatokhoz, mosdóhoz, mellékhelyiséghez, valamint folyó vízhez való hozzáférést biztosítani és a munkaterületen szobahőmérsékletet biztosítani.
Megrendelő vagy olyan felelős képviselőjének jelenléte elengedhetetlen az összeszerelés során, aki ismeri a terveket és az esetleges változtatásokat jóvá tudja hagyni és a munka végeztével az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírhatja elismerve a teljesítést mennyiségi és minőségi szempontból is.

Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő kifogással él, akkor két módon lehet eljárni.

Mindkét esetben írásos hibalistát kell felvenni. Ez a lista teljeskörűen tartalmazza a hibákat. Ha a feltárt hibák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, akkor az átvételt a Megrendelő nem tagadhatja meg, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni.

Ha a feltárt hibák a rendeltetésszerű használatot megakadályozzák, akkor a Vállalkozó a javítás technológiáját figyelembe vevő legrövidebb időn belül kijavítja a hibákat. A javítás után a Vállalkozó készre jelenti a munkát és az újbóli átadást 3 munkanapon belül le kell folytatni. Ha az újbóli átadás 3 munkanapon belül a Megrendelőre visszavezethető okból nem történik meg, akkor a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Az újbóli átadás során a korábban felvett hibalista új hibapontokkal nem bővíthető, az átadás során csak az első alkalommal felvett hibapontokat kell viszgálni. Ha mégis új hibák merülnek fel, akkor azokat a Vállalkozó garanciális hibaként kezeli, de az átvétel ezekre hivatkozva nem tagadható meg.
A Megrendelő biztosítja, hogy az összeszerelés alatt már ne zavarja a munkát építkezés vagy más hasonló munkálat, alapvetően a Vállalkozó kizárólagos hozzáférést kér a munkaterületre. Ott csak ő vagy az általa bevont alvállalkozó tevékenykedik az átadásig.

A Vállalkozónak nem feladata a beépített bútorok védelméről gondoskodni az átadás után. A vállalkozói díj nem tartalmaz ilyen jellegű anyag- és munkadíjat sem.
A Megrendelő parkolási lehetőséget biztosít vállalkozó számára illetve ennek hiányában megtéríti a munkával kapcsolatban felmerült parkolási és esetleges behajtási díjakat a munkadíjon felül tételes elszámolás alapján.

Felelősségvállalások

Vállalkozó nem felel az összeszerelés azon hibáiért, amelyeket az áruk hibás vagy hiányos, illetve nem megfelelő volta okozott és erről a Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatta. Kirívó minőségi kifogások esetében vállalkozó jogosult arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy a hibás áruk kicseréléséig a munkavégzést felfüggessze.
A Vállalkozó nem felel azokért a károkért, amelyek az összeszereléshez szükséges, fontos információk visszatartása, illetve téves adatszolgáltatás miatt álltak elő.
Amennyiben az összeszerelés során a Vásárló kérésére vagy más okból a szerelést csak jelentős költségnövekedés mellett lehet elvégezni, akkor a Vállakozó jogosult ezen költségeket a Megrendelőre hárítani, amennyiben erről késedelem nélkül tájékoztatta.
Amennyiben az összeszerelésre a Megrendelő érdekkörében felmerült okok miatt részben vagy egyáltalán nem kerül sor, a Vállalkozó a felmerült költségei miatti kártérítésre jogosult, e költségeit a Megrendelő köteles átvállalni.
A Megrendelő köteles a beépített készülékeit az összeszerelési munka befejezését követő 72 órán belül csatlakoztatni a közmű hálózatokhoz, a készre szerelt bútor végleges funkcionalitás vizsgálatához. Ennek hiányában ilyen jellegű panaszokat a Vállalkozó már nem köteles kezelni.


Az elvégzett munka díjazása

Az összeszerelési díjtételek a mindenkori aktuális árlistában érthetőek el. Az írásos megrendelést megelőzően Vállalkozó a munka jellegének megfelelő részletezettségű ajánlatot készít.
Az összeszerelés alapára nem tartalmazza a speciális ragasztásokat és kötéseket, gipszkarton horgonyokat és speciális beszerelési anyagokat, például gázcsővezetékeket, tömítéseket és szelepeket, amelyeket a Megrendelő biztosít.
A Megrendelő az összeszerelés végeztével a munka teljesítését aláírásával megerősíti, és az elvégzett munkát mind mennyiségi mind minőségi értelemben teljesítettnek ismeri el.
Amennyiben a Megrendelő az írásos, kötelező érvényű megrendelést az összeszerelés megkezdését megelőző 72 órán belül lemondja, úgy a vállalási díj 5 %- ának megfelelő kötbér fizetésére köteles a Vállalkozó számára, a lemondástól számított 8 napon belül.
Lemondásnak minősül az is, amennyiben a Vásárló a megbeszélt időpontban nem tartózkodik a helyszínen, vagy a helyszín nem alkalmas a szerelési munka elvégzésére.

Garanciális feltételek, panaszkezelés

A Vállalkozó a szolgáltatás befejezésétől számított 12 hónapig garanciát biztosít az általa végzett munka minőségére. A beépített anyagokra a gyártói garanciák, szavatossági feltételek érvényesek.
Az esetleges panaszok benyújtása Vállalkozó elérhetőségein keresztül, minden esetben írásban lehetséges. Ebben a Megrendelőnek részleteznie kell az általa kifogásolt, látható hibákat, valamint adott esetben a tényálláshoz tartozó fényképes dokumentációt is.
A Vállalkozó a beérkezett panaszokat 8 napon belül kiértékeli és visszajelzést ad a Megrendelőnek a hibák kezeléséről.


Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A Vállalkozó a felvett személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében, az adatkezelési jogszabályban meghatározott célból, illetve ideig használja fel.
A személyes adatok kezelője a Vállalkozó.
Elérhetőségei a honlapon megtalálhatóak.
A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapszik, azonban, ha a Vásárló nem adja meg személyes adatait, úgy a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy töröltetéséhez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Panasszal vagy bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és elérhetősége az alábbi oldalon található: web www.naih.hu. (
ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Az Általános Szerződés Feltételek az Megszereltem.hu Kft. által gyártott, forgalmazott termékek, az általa végzett gyártási-, javítási-, szerelési vagy egyéb bérmunkálatok feltételeit szabályozza.

II. Szerződő felek:

1. Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Vállalkozó árut ad el vagy szolgáltatást teljesít.

2. Vállalkozó minden a Megszereltem.hu Kft-n keresztül gyártott vagy forgalmazott termék vagy végzett szolgáltatás a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, a megrendelt szolgáltatástól valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának elfogadásával vagy a megrendelőlap aláírásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak.

Vállalkozó – a közzétett honlapján keresztül - biztosítja azt, hogy Megrendelő ezen feltételeket a Vállalkozóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

III. Szerződés tárgya:

A Vállalkozó kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek és szolgáltatások köre a Vállalkozó honlapján tekinthető meg, ezen túl vagy ettől eltérő megrendelések részleteiről a Vállalkozó a helyszíni felmérést követően ad tájékoztatást.

IV. Szerződés (kötelem) létrejötte

Az ajánlattal illetve az ajánlat elfogadásával vagy a Megrendelőlap felek általi aláírásával a felek között kötelem keletkezik. A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a Vállalkozó az ezzel járó többletköltséget viseli.

V. Teljesítés:

1. A teljesítés helye

A teljesítés helyét az ajánlat illetőleg a felek által aláírt Megrendelőlap tartalmazza. Ha a kötelem keletkezését követően a teljesítési hely megváltozik, és erről a Megrendelő a Vállalkozót kellő időben értesíti, a teljesítés helye az újként meghatározott hely. A teljesítés helyének megváltozásából eredő többletköltséget a Megrendelő előlegezi és viseli.

2. A teljesítés elismerése

A Megrendelő köteles a teljesítés tényének írásbeli elismerésére. Azt, aki felmutatja a jogosult írásba foglalt elismerő nyilatkozatát, a teljesítés elfogadására jogosított személynek kell tekinteni, kivéve, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy a teljesítés elfogadására nem jogosult.

3. A teljesítési költségek viselése

A teljesítéssel járó költségek – a Megrendelőlapon meghatározott kivételektől eltekintve - a Vállalkozót terhelik.

4. Akadályközlési kötelezettség

A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett.

Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

5. A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége

A Megrendelő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e.

Az átvétel során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik.

Ha a Vállalkozó a Megrendelő részére terveket, rajzokat készít, azok elkészítése ingyenes, amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő között a megrendelés (akár szóbeli, akár írásos szerződés) létrejön.

6. Közreműködő igénybevétele

Vállalkozó kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veheti igénybe.

Ha a Vállalkozó a szolgáltatás jellege, jogszabály rendelkezése vagy a felek megállapodása szerint személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését akkor veheti igénybe, ha a jogosultnak károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

7. Megrendelő átvételi késedelme

Megrendelő késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

Átvételi késedelem esetén a Vállalkozó a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a Megrendelőre száll át. A dolog őrzése során Vállalkozót a megrendelő lapon meghatározott ellenérték, mint tárolási díj illeti meg. A tárolási díj a vállalkozási díjjal azonos időben válik esedékessé.

8. A tevékenység végzésének helye

Ha a tevékenységet a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a munkaterület a tevékenység megkezdésére nem alkalmas Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei nem terhelik. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, kártérítést követelhet és megilleti a kiszállásával járó valamint az általa addig elvégzett munkálatokkal arányos díjazás. Vállalkozót a tevékenység megkezdésének elmaradásából eredő költségekért illetőleg károkért felelősség nem terheli.

Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megrendelő viseli.

9. A munkavégzés összehangolása

Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni. A munkaterületen tevékenykedő más vállalkozó jelenléte vagy más vállalkozó tevékenységének folytatása Vállalkozó tevékenységének megkezdését illetőleg folytatását késlelteti, akadályozza, korlátozza vagy egyébként a munka megkezdése illetve folytatása nem biztosított, úgy Vállalkozót az ebből eredő késedelemért, költségekért illetőleg károkért felelősség nem terheli. Ezen rendelkezés kiterjed arra az esetre is, amikor a Vállalkozó a Megrendelő kifejezett kívánságára vállalja a munka megkezdését és elvégzését, úgy, hogy vele egy időben, azonos vagy érintkező munkaterületen más vállalkozó is tevékenykedik, és ebből eredően vagy ezzel összefüggésben akár a Vállalkozó, akár pedig a vele egy időben tevékenykedő más vállalkozó okoz kárt.

10. Többletmunka. Pótmunka

A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a szolgáltatás rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

11. Törvényes zálogjog

A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.

12. A szolgáltatás átadás-átvétele

A Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatást átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik a szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

VI. Termékek és szolgáltatások ellenértéke:

A szolgáltatások ellenértéke minden esetben az adott termék vagy szolgáltatás helyszíni felmérést követően a Megrendelő lapon, és/vagy egyéb formátumú árajánlaton feltüntetett, nettó ár (+ ÁFA).

A termékek ára nem tartalmazza a szállítás és a beszerelés költségét.

Vállalkozó fenntartja a megrendelést követő árváltoztatás jogát. Az árváltozás a Vállalkozónak a Megrendelő felé történő írásbeli tájékoztatásával lép hatályba. A felek közötti ajánlati kötöttség és annak Megrendelő részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát csak a felhasznált alapanyagok tekintetében történhet, az anyagok árváltozása a kivitelezés díját nem befolyásolja.

VII. Ajánlat illetve a Megrendelés menete, a felek közötti szerződés létrejötte

Amennyiben a Vállalkozó vagy a Megrendelő a szerződés megkötésére (Megrendelés létrejöttére) irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához az ajánlatban meghatározott időpontig vagy időtartam alatt kötve marad (ajánlati kötöttség). Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal kell elfogadni.

Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat elfogadásnak minősül akkor is, ha lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz. A kiegészítő vagy eltérő feltételek ebben az esetben a szerződés részévé válnak, kivéve, ha

a) az ajánlat az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozta; vagy

b) az ajánlattevő késedelem nélkül tiltakozik a kiegészítő vagy eltérő feltételekkel szemben.

Amennyiben az ajánlat megtételét vagy a megrendelés létrejöttét követően nyilvánvalóvá válik, hogy azon körülmények, amelyekre vonatkozóan Vállalkozó az ajánlatát kialakította (pl. felmérés adatai, munkavégzés helyszínének adottságai, stb.) a tényleges állapottól vagy a ténylegesen végzendő feladattól lényegesen eltérnek Vállalkozó jogosult ajánlatát megváltoztatni vagy a megrendeléstől elállni. A Vállalkozót ez esetben megilleti az addig végzett tevékenységével arányos órabér, a kiszállás költségei.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a megrendelés illetve az ajánlat tárgyát képező vállalkozói tevékenység – felmérési hibák vagy hiányosságok folytán – a Megrendelőnek felróható okból eltérnek a ténylegesen végzendő tevékenységtől Vállalkozó jogosult egyoldalú nyilatkozattal, elektronikus úton megküldött levelével, a változás, hibák, vagy hiányosságok egyidejű közlésével és a szemle időpontjának meghatározásával soron kívüli szemlét javasolni.

Amennyiben Megrendelő a szemle megtartására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatra nem válaszol, vagy a szemlén nem jelenik meg, úgy kell tekinteni, hogy Vállalkozó elektronikus levelében foglaltakat, a szemlére okot adó körülményeket nem vitatja.

c.) A Megrendelés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a Megrendelés (Megrendelőlap) nyomtatvány kitöltésével és aláírásával történik. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelvű.

A Vállalkozó megrendelése (megrendelő lap) minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási és beszerelési költséget, valamint a Vállalkozó által vállalt várható szállítási határidőt

A Vállalkozó a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt terméket nem vagy nem a megrendelőlapon rögzített határidőben tudja leszállítani. Vállalkozó a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Vállalkozói tájékoztatás megérkezését követő 8 órán belül jelezheti Megrendelő felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel nem fogadja el. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Megrendelőlap aláírásának a napja.

Az eredetileg a Megrendelőlapon meghatározott szállítási, beszerelési határidőtől számított 15 napos késedelmet a Megrendelő és a Vállalkozó nem tekinti jogkövetkezményekkel járó késedelemnek vagy szerződésszegésnek.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (Megrendelőlapon megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést – Megrendelő írásbeli értesítésével egy időben - törölje.

VIII. Szállítás

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket vagy szolgáltatást a Vállalkozó a Megrendelő által megadott szállítási címre szállítja ki.

A házhozszállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása, beszerelése, a munka megkezdése, úgy az ismételt kiszállítás díját Megrendelő köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne.

A Megrendelő köteles a Vállalkozó által előállított termék rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát, az elvégzett szolgáltatást - azaz a megfelelő teljesítést - aláírásával - esetlegesen megjegyzésekkel, fenntartásokkal vagy kifogásokkal - elismerni. Ennek hiánya, megtagadása vagy elmaradása esetén a Vállalkozó a hiányosságok vagy hibákra vonatkozó kifogást nem fogad el.

A szállítás során keletkezett károkért, hibákért a felelősség a Vállalkozót, szállítót terheli.

IX. Fizetés

A Megrendelő az általa megrendelt termék vagy szolgáltatás utáni ellenértéket illetőleg vállalkozói díjat az áru átvételekor, a szolgáltatás elvégzésekor, számla ellenében, készpénzben vagy banki átutalás útján, egy összegben fizeti meg a Vállalkozó javára.

A teljes ellenérték összegéből Vállalkozó a megrendelés során a foglaló vagy előleg kikötését kezdeményezheti. A foglaló vagy előleg összegét illetőleg jogcímét a megrendelőlap tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének bármely okból határidőben nem tenne eleget, úgy a késedelem Ptk. szerinti jogkövetkezményei a megfelelően irányadóak. A megrendelő késedelme esetén a Vállalkozó bizonyítható kárainak megtérítését is követelheti.

A Vállalkozó által készített első felmérés, egyedi látványrajz, látványterv elkészítése ingyenes, amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó között a jelen ÁSZF-ben megjelölt megrendelés (kötelem) létrejön. A felmérések, látványtervek, látványrajzok harmadik személy felé történő közlése, reprodukálása, másolása, vagy egyéb más úton történő terjesztése, felhasználása szigorúan tilos.

X. Szavatosság, garancia

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése írásban történik.

A hibás teljesítés, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdésében a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.évi V. törvény 6: 159-170.§ -i a megfelelően irányadóak.

A Vállalkozó elérhetőségei szavatossági ügyekben: info@megszereltem.hu

a.) Jótállási igény érvényesítése

 

A garanciára való igény csak a megrendelőn feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon belül áll fenn. Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült.

Jótállási igény ezen jegy alapján érvényesíthető, az eladás napjától számított 12 hónapon belül.

 

b.) Nem érvényesíthető a jótállási igény az alábbi esetekben

 

1) Jótállási jegy, eladási dátum, az eladó üzlet dolgozójának aláírása és bélyegzőjének lenyomata hiányában,

2) A jótállási jegy nem azonosítható (pl. sérült, nem olvasható a készüléken a gyári szám), illetve ha a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz. Ha a jótállási jegyen átírások, javítások, vagy bármilyen – a jogosulatlan személytől származó – törlések, illetve módosítások vannak. A jótállási jegyen javítást kizárólag a termék eladója végezhet, amelyet aláírásával igazolni köteles.

3) A hiba nem rendeltetésszerű, vagy a kezelési tájékozatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, vagy tárolás, az elektromos készüléken kívülálló ok (pl. villámcsapás, a hálózati feszültség túlzott ingadozása) következménye. Az ilyen okból hibás termék javítás/hibafeltárási költsége a jótállási időtartamon belül is a vevőt terheli.

4) A bútort vagy a beépített készülékeket a szakszervizen kívül már más is javította, illetve ha a garanciamatricával lezárt készülékeknél a matrica sérült.

5) A számítástechnikai készülékek működésképtelenségét a BIOS/firmware frissítése során előforduló rendellenesség idézte elő, a hibát külső szoftverek, vagy a készülékkel használt hardver eszközök inkompatibilitása okozza.

6) A jótállás üveg, porcelán, plexi, műanyag és fényforrástörésre nem vonatkozik!

7) Kopó, elhasználódó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.

8) Karbantartási, tisztítási munkák esetén keletkező karcolások, meghibásodások.

9) A szín és erezet eltéréséből adódó reklamációt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az a fa anyaghibája vagy festési hiba következménye. Nem tekintjük a fa rajzolati és egészséges színbeli (egyenes és fodros szálú, bélsugaras stb.) eltérését garanciális problémának!

10) Felhívjuk a figyelmét, hogy a természetes fa anatómiai felépítése miatt egy ajtón belül is lehetnek szín – mintázati eltérések, különösen a függőleges és a vízszintes alkatrészek találkozása esetén, mivel a pácolás ellenére a fényvisszaverődés más és más lehet. Ez nem kivédhető jelenség, mert a fa nem műanyag, felépítése nem homogén. Ebből következően bizonyos eltérés megengedett még akkor is, ha a bútorok az előre bemutatott mintától eltérnek. A mintadarabok csak az információ adás célját szolgálják, szín és struktúra szempontjából nem kötelező érvényűek. Az ebből adódó jótállási igényeket nem tekintjük garanciális problémának!

11) Tűgöcs (csomó) megengedett értékei: 0,2m2-en maximum két darab 3mm átmérőjű lehet. Csak ezt meghaladó göcsök esetén fogadunk el garanciális igényt.

12) Ha nem a gyártó szereli a bútort, valamint nem szakszerűen végzik a beállításokat, az ebből keletkező problémákat nem tekintjük garanciális hibának!

13) Az általunk készített tömörfa frontok esetén 6 mm rés van a filung és a keret között, ami tökéletes mozgást biztosít a fa számára, de csak 6-10%-os fa front nedvességtartalom mellett, ami a lakóhelységekben (szobaszáraz állapot = 40-58%) elfogadható. Magasabb nedvességtartalom esetén a bútorfrontok a dagadás következtében tönkremennek. Magasabb nedvességtartalmat érhet el a bútor-front például egy használaton kívüli nem szellőztetett lakásban, vagy új építésű-felújított lakásban, sütő-főző alkalmatosságok felett, stb., ebben az esetben a bútorok-frontok nedvességtartalma elérheti a 15-20%-ot. Az ebből adódó problémákat és hibákat nem tekintjük garanciális problémának!

14) Jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott.

 

XI. Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.

A Vállalkozó a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A Vállalkozó a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.

 

XII. Vegyes, záró rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Vállalkozó és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.